Kisah Abu Aliyah Rafi’ bin Mahran Ar Rahayyi

Abul Qasim bin Asakir Rahimahullah dalam kitab Tarikh lbnu Asakir (XVIII/189) berkata, “Abul Qasim bin As-Samarqandi meriwayatkan kepada kami Abu Bakar Ath-Thabari, dari Abul Husain bin Al-Fadhl, dari Abdullah bin Ja’far, dari Ya’qub, dari Ahmad bin Mani’, dari Abu Qathan, dari Abu Khuldat, dari Abul Aliyah,

Ia bercerita, ‘Selama bulan puasa aku terserang penyakit berat yang belum pemah kualami sama sekali.

Pada suatu hari istriku bertanya, ‘Apa kamu merasa akan meninggal dunia?’

Aku menjawab, ‘Aku bermimpi memakan buah kurma dan anggur yang belum pemah kumakan sama sekali’.

Akhimya, pada tanggal 3 Syawwal, beliau pun meninggal dunia’.

Comments
All comments.
Comments